Regulamin sklepu numisklep.pl

 1. Sklep numisklep.pl jest prowadzony przez firmę PHU Draco Marcin Słupski, podmiot gospodarczy zarejestrowany w ewidencji UMiG Swarzędz pod numerem 13692, o numerze NIP: 782-002-75-79 i REGON 631557553, adres rejestracji: ul. Skibowa 8, 62-020 Zalasewo.

 2. Sklep e-numizmatyk prowadzi sprzedaż wysyłkową. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci internet pod adresem: http://numisklep.pl (dalej zwanym stroną sklepu) oraz mailem: biuro@numisklep.pl

 3. Wiadomość wysłana przez sklep automatycznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Klienta na jego adres e-mail jest potwierdzeniem złożenia zamówienia tzn. faktu, że wpłynęło ono do sklepu. Sklep realizuje zamówienie pod warunkiem posiadania produktów wskazanych w zamówieniu. O ewentualnym braku produktów Sklep informuje Klienta wysyłając wiadomość e-mail.  

 4. Kupujący ma prawo do modyfikacji lub anulowania złożonego przez siebie zamówienia przez cały czas obsługi zamówienia przez Sklep do momentu wysyłki.

 5. Ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w złotych polskich, zawierają wymagany podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Ceny towarów podane na stronie sklepu nie zawierają kosztów wysyłki.

 6. Koszt wysyłki zamówienia jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sposoby dostawy oraz odpowiadające im koszty są podawane na stronie sklepu do wyboru przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Całkowity koszt zamówienia stanowi łączny koszt zamówionych towarów powiększony o koszt przesyłki.

 7. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu zapłaty kosztu twarów i kosztu wysyłki. Na zapłatę Sklep oczekuje maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie tego terminu zapłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu zamówienie zostaje anulowane. Sklep nie oferuje możliwości zapłaty przy odbiorze przesyłki.

 8. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu obsługi zamówienia i czasu dostawy przez przewoźnika. Czas obsługi zamówienia przez sklep wynosi zazwyczaj 1 (a maksymalnie 3 dni robocze). Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary (monety) nowych emisji to czas obsługi zamówienia jest liczony od faktycznej daty emisji. Czas dostawy przez przewoźnika jest zależny od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i wynosi zazwyczaj: 1 dzień roboczy dla przesyłek priorytetowych realizowanych Pocztą Polską lub przesyłek firmą kurierską; 3 dni robocze dla przesyłek ekonomicznych realizowanych Pocztą Polską. Czas dostawy przez przewoźnika jest niezależny od sklepu.

 9. Wysyłka towarów przez Sklep jest realizowana w sposób odpowiedni do wagi i wymiarów towaru zazwyczaj w kopertach powietrznych ewentulnie w opakowaniach kartonowych lub foliowych kopertach bezpiecznych. Wysyłka jest możliwa wyłącznie na adres w Polsce.

 10. Do zamówień dołączany jest dowód sprzedaży - paragon. Na życzenie klienta faktura VAT lub VAT-marża.

 11. Prawa Konsumenta. Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub nabywająca w sklepie produkty w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kupujący będący Konsumentem, zgodnie z ustawą "O prawach konsumenta" z dnia 30.05.2014 (Dz. U. z 24 czerwca 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki. Odstąpienie od umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w p. 18). Zwrot kosztu zwracanych towarów i przesyłki następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub w inny sposób uzgodniony z Klientem. Koszty przesyłki zwrotnej lub inne związane ze zwrotem ponosi Konsument. 

 12. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie na adres Sklepu (podany w pkt.1) lub mailem na adres biuro@numisklep.pl.

 13. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Kupujący jest informowany pisemnie lub e-mailem na adres wskazany podczas rejestracji lub złożenia zamówienia.

 14. Uznane reklamacje Sklep załatwia zgodnie z żądaniem Klienta. W przypadku gdy żądaniem Klienta jest wymiana towaru na egzemplarz pozbawiony wad, ale Sklep nie posiada już takiego towaru, Klientowi przedstawiana jest do wyboru propozycja zwrotu ceny lub zamiany na inny towar znajdujący się aktualnie w ofercie.

 15. Klient będący Konsumentem ma prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach postęowania są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 17. Spory powstałe w wyniku realizacji sprzedaży, które nie zostaną zakończone porozumieniem w trybie reklamacji lub pozasądowego rozpatrywania reklamacji będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

 18. Przykładowy wzór treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Klient może wykorzystać własny wzór)
  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ... (lub świadczenia następujących usług ...). Imię i nazwisko. Podpis. Data.

 

 

numisklep.pl © 2024