Regulamin abonamentów na 2022 rok

Użyte określenia:

Sklep = Podmiot prowadzący działalność pod adresami www.numisklep.pl lub www.e-numizmatyk.pl.
Abonament = usługa prowadzona przez sklep na rzecz klientów zamierzających systematycznie nabywać monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie i monety okolicznościowe emitowane przez NBP zgodnie z planem emisyjnym.
Nabywca = klient, który dokonał zakupu abonamentu.
Walor = moneta kolekcjonerska, banknot kolekcjonerski lub zestaw monet kolekcjonerskich oferowanych jako jeden produkt.

 1. Jeden abonament umożliwia nabycie 1 waloru z każdego rodzaju spośród objętych danym abonamentem. Zakup większej ilości walorów jest możliwy po zakupie kolejnych abonamentów.
 2. Abonament obejmuje tylko te walory, których data emisji podana przez NBP następuje co najmniej 14 dni po dacie nabycia i opłacenia usługi abonamentu przez Nabywcę co oznacza, że abonament nie obejmuje walorów wyemitowanych przed datą opłacenia usługi abonamentu (zapis ma znaczenie dla osób nabywających abonament w trakcie roku 2022).
 3. Oferowane wersje abonamentów dostępne są na stronie http://numisklep.pl/abonament. W opisach każdej wersji abonamentu podane są informacje: a) jakich walorów dotyczy, b) cena abonamentu (cena usługi), c) ceny poszczególnych walorów w danej wersji abonamentu.
 4. Nabycie abonamentu następuje przez złożenie w Sklepie zamówienia na wybrany rodzaj abonamentu i wniesienie na wskazany rachunek bankowy Sklepu opłaty abonamentowej. Potwierdzeniem nabycia abonamentu (zawarcia umowy) jest paragon fiskalny, który Nabywca otrzyma wraz z pierwszą przesyłką z walorami abonamentowymi.
 5. Opłata abonamentowa jest ceną za prowadzenie usługi abonamentu na rzecz Nabywcy. Nie obejmuje kosztu walorów ani przesyłek, nie stanowi zadatku ani przedpłaty. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 i 12.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo własności walorów z abonamentu aż do chwili otrzymania od Nabywcy zapłaty obejmującej cenę walorów i koszt przesyłki.
 7. O dostępności nowego waloru Nabywca jest informowany e-mailem, w którym podana jest jego cena oraz data dostępności. Walory są dostępne standardowo począwszy od dnia następującego po dniu ich emisji, a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie nie późniejszym niż 40 dni po dniu emisji. Nabywca jest zobowiązany opłacić cenę waloru w terminie 7 dni od powiadomienia (lub dłuższym w przypadku późniejszej dostępności). Jeżeli Nabywca abonamentu opłaci koszt waloru bez kosztu przesyłki Sklep przyjmuje, że życzeniem Nabywcy abonamentu jest wstrzymanie wysyłki np. w celu połączenia z wysyłką walorów z kolejnej emisji.
 8. Brak wpłaty kosztu waloru na rachunek sklepu w terminie podanym w pkt. 7 powoduje utratę prawa do zakupu waloru w cenie określonej w opisie abonamentu.
 9. Abonamenty są przeznaczone dla klientów chcących nabywać wszystkie walory z planu emisyjnego (zgodnie z rodzajem abonamentu).  Nabywca ma swobodę rezygnacji z zakupu monet okolicznościowych o standardzie obiegowym o nominale 5 zł oraz banknotu kolekcjonerskiego.
 10. Informacje o planie emisji NBP w 2022 r. są dostępne na stronach Sklepu oraz Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). NBP zastrzega sobie prawo do zmian planu emisyjnego, w związku z tym Sklep za te zmiany oraz ich skutki nie odpowiada. Abonamenty nie dotyczą walorów, które NBP wprowadzi do planu emisyjnego już w trakcie roku 2022. Względem takich walorów Sklep przedstawi Nabywcom ofertę sprzedaży w najlepszej możliwej cenie.
 11. Nabycie abonamentu jest zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.
 12. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy abonamentowej za wypowiedzeniem 1 miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Nabywcę opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona na poczet kosztów poniesionych przez Sklep w związku z prowadzeniem abonamentu. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sklep opłata abonamentowa podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do ilości monet pozostających do emisji w roku 2022.
 13. Usługa abonamentu wygasa 30 dni po dacie emisji ostatniego waloru z roku 2022.
 14. Dokonanie wpłaty za zamówiony abonament (wniesienie opłaty abonamentowej) oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu usługi abonamentu. Niniejszy regulamin nie ogranicza uprawnień Nabywcy wynikających z obowiązującego prawa.
 15. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Sklepu lub mailem na adres sklep@e-numizmatyk.pl

 

Regulamin abonamentów na 2021 rok

Użyte określenia:

Sklep = Podmiot prowadzący działalność pod adresami www.numisklep.pl lub www.e-numizmatyk.pl.
Abonament = usługa prowadzona przez sklep na rzecz klientów zamierzających systematycznie nabywać monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP zgodnie z planem emisyjnym.
Nabywca = klient, który dokonał zakupu abonamentu.
Walor = moneta kolekcjonerska, banknot kolekcjonerski lub zestaw monet kolekcjonerskich oferowanych jako jeden produkt.

 1. Jeden abonament umożliwia nabycie 1 waloru z każdego rodzaju spośród objętych danym abonamentem. Zakup większej ilości walorów jest możliwy po zakupie kolejnych abonamentów.
 2. Abonament obejmuje tylko te walory, których data emisji podana przez NBP następuje co najmniej 14 dni po dacie nabycia i opłacenia usługi abonamentu przez Nabywcę co oznacza, że abonament nie obejmuje walorów wyemitowanych przed datą opłacenia usługi abonamentu (zapis ma znaczenie dla osób nabywających abonament w trakcie roku 2021).
 3. Oferowane wersje abonamentów dostępne są na stronie http://numisklep.pl/abonament. W opisach każdej wersji abonamentu podane są informacje: a) jakich walorów dotyczy, b) cena abonamentu (cena usługi), c) ceny poszczególnych walorów w danej wersji abonamentu.
 4. Nabycie abonamentu następuje przez złożenie w Sklepie zamówienia na wybrany rodzaj abonamentu i wniesienie na wskazany rachunek bankowy Sklepu opłaty abonamentowej. Potwierdzeniem nabycia abonamentu (zawarcia umowy) jest paragon fiskalny, który Nabywca otrzyma wraz z pierwszą przesyłką z walorami abonamentowymi.
 5. Opłata abonamentowa jest ceną za prowadzenie usługi abonamentu na rzecz Nabywcy. Nie obejmuje kosztu walorów ani przesyłek, nie stanowi zadatku ani przedpłaty. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 i 12.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo własności walorów z abonamentu aż do chwili otrzymania od Nabywcy zapłaty obejmującej cenę walorów i koszt przesyłki.
 7. O dostępności nowego waloru Nabywca jest informowany e-mailem, w którym podana jest jego cena oraz data dostępności. Walory są dostępne standardowo począwszy od dnia następującego po dniu ich emisji, a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie nie późniejszym niż 40 dni po dniu emisji. Nabywca jest zobowiązany opłacić cenę waloru w terminie 7 dni od powiadomienia (lub dłuższym w przypadku późniejszej dostępności). Jeżeli Nabywca abonamentu opłaci koszt waloru bez kosztu przesyłki Sklep przyjmuje, że życzeniem Nabywcy abonamentu jest wstrzymanie wysyłki np. w celu połączenia z wysyłką walorów z kolejnej emisji.
 8. Brak wpłaty kosztu waloru na rachunek sklepu w terminie podanym w pkt. 7 powoduje utratę prawa do zakupu waloru w cenie określonej w opisie abonamentu.
 9. Abonamenty są przeznaczone dla klientów chcących nabywać wszystkie walory z planu emisyjnego (zgodnie z rodzajem abonamentu).  Nabywca ma swobodę rezygnacji z zakupu monet okolicznościowych o standardzie obiegowym o nominale 5 zł oraz banknotu kolekcjonerskiego.
 10. Informacje o planie emisji NBP w 2021r. są dostępne na stronach Sklepu oraz Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). NBP zastrzega sobie prawo do zmian planu emisyjnego, w związku z tym Sklep za te zmiany oraz ich skutki nie odpowiada. Abonamenty nie dotyczą walorów, które NBP wprowadzi do planu emisyjnego już w trakcie roku 2021. Względem takich walorów Sklep przedstawi Nabywcom ofertę sprzedaży w najlepszej możliwej cenie.
 11. Nabycie abonamentu jest zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.
 12. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy abonamentowej za wypowiedzeniem 1 miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Nabywcę opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona na poczet kosztów poniesionych przez Sklep w związku z prowadzeniem abonamentu. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sklep opłata abonamentowa podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do ilości monet pozostających do emisji w roku 2021.
 13. Usługa abonamentu wygasa 45 dni po dacie emisji ostatniego waloru z roku 2021.
 14. Dokonanie wpłaty za zamówiony abonament (wniesienie opłaty abonamentowej) oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu usługi abonamentu. Niniejszy regulamin nie ogranicza uprawnień Nabywcy wynikających z obowiązującego prawa.
 15. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Sklepu lub mailem na adres sklep@e-numizmatyk.pl

 

numisklep.pl © 2022